OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA BEZSTRONNYCH USŁUG KONTROLNYCH

Definicje

Firma : Euroservice Sp. z o.o.

Zleceniodawca: spółka, firma, przedsiębiorstwo, urząd lub inna osoba prawna lub fizyczna, od której pochodzi zlecenie i instrukcje dotyczące wykonania usługi i dla której Firma świadczy usługę

Bezstronna usługa kontrolna : profesjonalna usługa wykonana przez niezależną firmę kontrolną, tzn. niezwiązaną ze Zleceniodawcą, ani w żaden sposób od niego zależną.

Zlecenie: prośba o świadczenie usługi wyrażona w formie pisemnej, zawierająca wystarczającą informację o przedmiocie kontroli, miejscu i zakresie. W wyjątkowych wypadkach dopuszczalna jest ustna forma zlecenia / zgłoszenia pod warunkiem, że potwierdzona zostanie pisemnie przed rozpoczęciem kontroli.

1. WPROWADZENIE

Firma jest podmiotem gospodarczym świadczącym usługi z zakresu rzeczoznawstwa i kontroli towarów, tj.:

1.1. przeprowadza kontrolę, oględziny, badanie, pomiary, sprawdzenia, ekspertyzy, pobieranie próbek i ocenę stanu towarów;

1.2. wystawia raporty, świadectwa i certyfikaty odnoszące się do wyżej wymienionych czynności kontrolnych;

1.3. prowadzi doradztwo w zakresie kontrolowanych towarów i manipulacji nimi;

O ile nie uzgodniono pisemnie inaczej, Firma podejmuje się świadczenia usług, składa oferty i uczestniczy w przetargach w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki, które są nadrzędne w stosunku do tych, jakie Zleceniodawca może chcieć narzucić. Wszystkie kontrakty, umowy i inne porozumienia są podporządkowane tym Warunkom. Wszelkie zmiany czy uzupełnienia do Warunków muszą być pisemnie zatwierdzone przez Prezesa Firmy pod rygorem nieważności.

2. ZLECENIA

Wszystkie zlecenia na wykonanie usług muszą zawierać wystarczające informacje i instrukcje, które pozwolą Firmie ocenić czy może podjąć się usługi, jak również skalkulować jej koszt / stawkę. Zawarcie umowy lub kontraktu wymaga pisemnej akceptacji ze strony Firmy.

Zleceniodawca zobowiązuje się:

2.1. zapewnić, żeby wszelkie instrukcje dotarły do Firmy w odpowiednim czasie, celem zapewnienia efektywnego wykonawstwa wymaganej usługi;

2.2. zapewnić przedstawicielom Firmy niezbędny dostęp do towarów, obiektów, instalacji i środków transportu;

2.3. dostarczyć – jeśli będzie to konieczne – wszelki specjalistyczny sprzęt niezbędny do wykonania wymaganych czynności badań;

2.4. spowodować podjęcie wszelkich niezbędnych działań do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na terenie i instalacjach, urządzeniach podczas wykonywania usługi – i to niezależnie od opinii Firmy co do ich wymagalności;

2.5. podjąć wszelkie nieodzowne kroki by wyeliminować lub zaradzić jakimkolwiek przeszkodom lub przerwom w realizacji wymaganych usług;

2.6. w pełni egzekwować swoje prawa i wypełnić wszystkie zobowiązania kontraktowe niezależnie od tego czy raport lub certyfikat został przez Firmę wystawiony. W przeciwnym razie Firma nie będzie miała zobowiązań wobec Zleceniodawcy;

2.7. wszelkie towary, próbki lub materiały, które mają być przez Firmę przygotowane lub zbadane muszą być dostarczone w bezpiecznym i odpowiednio oznakowanym opakowaniu do uzgodnionego miejsca badania przez Zleceniodawcę na jego własny koszt i ryzyko. Przesyłka musi być zaopatrzona w odpowiednią dokumentację z opisem jej zawartości.

Firma zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zlecenia kontroli i/lub badania towarów i ich próbek, a także odstąpienia od umowy w razie niedotrzymania wyżej podanych wymogów. Ponadto rezerwuje sobie prawo dochodzenia od Zleceniodawcy odszkodowania za straty wynikłe wskutek złamania przez niego wyżej podanych wymagań.

3. WYKONAWSTWO

Firma świadczy usługi zgodnie z:

3.1. szczegółowymi instrukcjami Zleceniodawcy, jeśli zostały przyjęte i potwierdzone przez Firmę;

3.2. warunkami standardowego formularza zlecenia i/lub standardowego arkusza specyfikacji;

3.3. obowiązującymi zwyczajami handlowymi, uzansami lub praktyką;

3.4. takimi metodami, jakie Firma uzna za odpowiednie z technicznego i/lub kosztowego punktu widzenia.

Firma działa tylko na rzecz Zleceniodawcy, od którego pochodzi zlecenie lub nominacja. Żadna inna strona nie jest upoważniona do wydawania instrukcji – w szczególności odnośnie zakresu kontroli lub dostarczania raportów bądź certyfikatów – o ile nie została upoważniona przez Zleceniodawcę.

W zależności od instrukcji Zleceniodawcy, Firma wystawi raporty i certyfikaty z kontroli, które odzwierciedlą stwierdzenia opinii wydanych z należytą starannością w zakresie określonym otrzymaną instrukcją, ale Firma nie jest zobligowana do odnoszenia się do lub opisywania faktów bądź okoliczności, które są poza obszarem określonym otrzymaną instrukcją.

Uznaje się, że Firma jest nieodwołalnie upoważniona by wedle własnego uznania dostarczać raporty lub certyfikaty osobom trzecim jeśli z instrukcji udzielonych przez Zleceniodawcę wynika taka obietnica wobec osoby trzeciej lub gdy taka obietnica wynika w sposób oczywisty z okoliczności, zwyczajów handlowych, uzansów lub praktyki. Dokumenty obrazujące zobowiązania kontraktowe między Zleceniodawcą i stronami trzecimi, jak kopie kontraktów handlowych, akredytywy, konosamenty, itp. (o ile otrzymała je Firma) są traktowane wyłącznie informacyjnie bez rozszerzania lub ograniczania powinności i zobowiązań Firmy.

Firma jest upoważniona do świadczenia usług za pośrednictwem przedstawicieli, agentów, podwykonawców lub filii kiedykolwiek uzna to za stosowne, pod warunkiem wcześniejszego uprzedzenia o takim zamiarze Zleceniodawcy.

W przypadku niemożności wykonania lub zakończenia przez Firmę usługi, na którą udzielone zostało zlecenie lub podpisana umowa, spowodowanej przez jakiejkolwiek natury przyczyny niezależne od Firmy, Zleceniodawca pokryje Firmie koszt wszystkich wydatków poniesionych na niedoszłą lub niedokończoną kontrolę i/lub z nią związanych oraz zapłaci część uzgodnionej stawki lub prowizji proporcjonalnie do stopnia faktycznego wykonania usługi.

4. GWARANCJE

Firma zobowiązuje się świadczyć swoje usługi z należytą starannością i biegłością i przyjmuje odpowiedzialność tylko w przypadkach poważnego uchybienia dowiedzionego przez Zleceniodawcę. Jakiekolwiek reklamacje i roszczenia wobec Firmy ulegają oddaleniu po upływie roku od daty końcowego raportu z kontroli lub certyfikatu wystawionego przez Firmę. Odpowiedzialność Firmy wobec Zleceniodawcy z powodu reklamacji ilości, uszkodzenia lub kosztów jakiejkolwiek natury powstałych w jakikolwiek sposób nie powinien w żadnym przypadku przekroczyć ogólnej kwoty równej dziesięciokrotnej stawce lub prowizji płatnej w odniesieniu do szczególnych usług wymaganych szczególną umową, która daje powód do takiej reklamacji. Jeśli przewidziana opłata lub prowizja odnosi się do pewnej liczby usług, a reklamacja wynikła tylko w odniesieniu do jednej z nich, to opłata lub prowizja powinna być wyodrębniona – dla potrzeb tego paragrafu – w drodze oszacowanie czasu potrzebnego do wykonania każdej z tych usług.

Zleceniodawca winien zagwarantować ochronę od uszczerbku i zabezpieczyć Firmę i jej pracowników, agentów lub podwykonawców przed reklamacjami stron trzecich odnośnie strat, uszkodzeń lub wydatków jakiejkolwiek natury i jakkolwiek powstałych , a odnoszących się do wykonania, rzekomego wykonania lub niewykonania albo jakichkolwiek usług do takiego wymiaru, że suma jakiejkolwiek z tych reklamacji odnoszących się do którejś usługi przekraczałaby wyżej przywołany limit.

5. PŁATNOŚĆ

Pełna kwota należności musi być zapłacona w ciągu 30 dni od daty faktury, chyba że Firma przystała pisemnie na inne warunki płatności. W przypadku braku zapłaty w przewidzianym terminie zostaną naliczone odsetki w wysokości przewidzianej przepisami finansowo-skarbowymi począwszy od daty faktury.

6. WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA

Tworzenie, ważność i wykonanie jakiegokolwiek kontraktu lub umowy zawartej z Firmą musi być zgodne z przepisami prawa polskiego. Wszelkie reklamacje przeciwko Firmie, które mogą wyniknąć z lub w związku z albo w powiązaniu z takim kontraktem lub umową powinny być rozstrzygane przez polski sąd w miejscu siedziby Firmy.

Firma zastrzega sobie prawo pozwania Zleceniodawcy przed polski sąd w miejscu siedziby Firmy.